Dương Gia Thái Cực Quyền Giản Hoá 24 thức

Chiêu thức bài quyền

  

1.      Dự bị thức, Khởi thức
Thức dự bị, Thế khởi đầu Thái cực quyền

2.      Dã mã phân tông (3 lần)
Ngựa hoang lắc bờm

3.      Bạch hạc lượng sí
Hạc trắng xòe cánh

4.      Lâu tất ảo bộ (3 lần)
Một tay quét đầu gối, tay kia đánh chưởng ra 

5.      Thủ huy tỳ bà
Tay gẩy đàn tỳ bà

6.      Đảo niệm hầu (4 lần)
Đuổi khỉ lui lại

7.      Tả hữu Lãm tước vĩ (bằng, lý, tê, án)
Vuốt đuôi công

8.      Đơn tiên
Một cây roi

9.      Vân thủ (3 lần)
Tay xoay như áng mây bay

10.  Đơn tiên
Một cây roi

11.  Cao thám mã, Bạch xà thổ tín
Xoa đầu ngựa, Rắn trắng nhả độc

12.  Hữu đăng cước
Đá gót bên phải

13.  Song phong quán nhỉ
Gió thổi ngang tai

14.  Tả đăng cước
Đá gót bên trái

15.  Tả Hạ thế
Hạ thế bên trái

16.  Tả Kim kê độc lập
Gà vàng đứng một chân trái

17.  Hữu Hạ thế
Hạ thế bên phải

18.  Hữu Kim kê độc lập
Gà vàng đứng một chân phải

19.  Tả Hữu Ngọc nữ xuyên thoa
Thiếu nữ đưa thoi bên trái và phải

20.  Hải để châm
Kim đâm đáy biển

21.  Phiến thông bối
Quạt mát lưng

22.  Tấn bộ ban lan trùy
Bước tiến gạt ngăn chặn đấm

23.  Thập tự thủ
Tay chữ thập

      24.  Thái Cực hoàn nguyên

            Trở về lúc ban đầu

 

Comments